HOTLINE Kỹ Thuật: 098.114.9449

Cấu hình VPN site to site Sophos Firewall với AWS

16/04/2024 15:03 90 lần Chuyên mục: Bài viết kỹ thuật

Chuẩn bị:

AWS:

 • Máy ảo trên AWS (Ubuntu)
 • Tạo AWS Customer Gateway
 • Tạo Virtual Private Gateway (VPG)
 • Tạo VPN connection
 • Tải file cấu hình VPN connection để lấy thông tin cần thiết

Sophos Firewall:

 • Tạo profile IP cho local và remote subnet
 • Tạo IPsec policy
 • Tạo IPsec connection
 • Tạo firewall rule cho 2 zone LAN và VPN
 • Tạo cổng xfrm tunnel interface
 • Tạo route

Hướng dẫn cấu hình:

AWS

1/ Máy ảo Ubuntu trên AWS

 • Ipv4: 172.31.24.127/20
 • Trong khoảng 172.31.16.0 – 172.31.31.255 netmask /20

ubuntu on AWS

2/ Tạo Customer Gateway

 • Vào service > chọn VPC hoặc search VPC
 • Ở cột bên trái mục Virtual private network > Chọn Customer Gateway.

2.CreateCustomerGateway

 • Chọn Create Customer gateway. Điền thông tin

+ Name: Sophos Firewall

+ IP address: nhập IP WAN của Sophos

 • Điền xong nhấn Create.

3.CreateCustomerGateway

3/ Tạo Virtual Private Gateway (VPG)

 • Ở mục Virtual private network bên trái > Chọn Virtual private gateways

4.VPG

 • Chọn Create virtual private gateway
 • Điền Name và Nhấn Create.

5.VPG

 • Tiếp tục add VPG vừa tạo vào VPC

5.5

7.attachtoVPC

 • Chọn xong VPC > nhấn Attach to VPC.
 • Khi Attach thành công thì ở phần State sẽ như hình

8.successattachtoVPC

4/ Tạo VPN Connection

 • Ở muc Virtual private network, chọn site-to-site VPN connections.
 • Chọn Create VPN Connection.
 • Điền thông tin:

+ Name: S2S-VPN-SophostoAWS

+ Target gateway type: chọn Virtual private gateway

+ Virtual private gateway: chọn cái đã tạo ở bước 3

+ Customer gateway ID: chọn đã tạo ở bước 2

9.createVPNconnection

 • Ở mục Routing: chọn Static
 • Static IP prefixes: nhập mạng local bên phía Sophos 192.168.1.0/24
 • Local IPv4: nhập mạng local bên phía Sophos 192.168.1.0/24
 • Remote IPv4: nhập mạng local của AWS ở bước 1, 172.31.16.0/20

10.RouteVPNconnection

 • Điền xong nhấn Create eVPN connection.

5/ Tải file VPN connection configuration

 • Tích chọn Connection mới tạo ở trên > nhấn Download configuration

11.downloadconfig

 • Chọn các thông tin như hình và nhấn Download

12.downloadconfig

 • Mở file txt vừa mới tải về và lấy các thông tin cần thiết.

Trong file sẽ có 2 IPsec Tunnel, tương đương với 2 tunnel trong VPN connection. Ở đây chúng ta sẽ làm mẫu 1 tunnel

Phase 1:

13.Phase1

Phase 2

14.Phase2

 • IP public của 2 site:

15.IPpublic

 • IP tunnel

16.IPtunnel

 • MTU và MSS cho tunnel

17.MTU

18.MSS

Sophos Firewall

1/ Tạo profile IP cho local và remote subnet

 • Vào System > Host and services > IP host > Add

Remote:

19.remote

Local:

20.local

2/ Tạo IPsec policy

Ở mục Configure > IPsec policies > Add

Dùng các thông tin thu thập được ở file configuration đã download phía trên và điền vào

 • Name: AWS.
 • Key Exchange: IKEv2.

21.ipsecpolicy

Phase 1:

 • Key life: 28800.
 • DH group: 2 [DH1024].
 • Encryption: AES128.
 • Authentication: SHA1

22.policyphase1

Phase 2:

 • PFS group [DH group]: Same as phase-I.
 • Key life: 3600.
 • Encryption: AES128.
 • Authentication: SHA1.

23.policyphase2

Xong nhấn SAVE.

3/ Tạo IPsec connection

Ở mục Configure > IPsec connections > Add

24.ipsecconnection

25.ipsecconnection

26.ipsecconnection

 • Xong nhấn Save.
 • Sau khi tạo xong sẽ có connection như hình

27.ipsecconnection

 • Ở mục Active, tích chấm tròn đỏ để turn on.
 • Sophos sẽ tạo tạo kết nối đến AWS, nếu cột Connection chuyển thành màu xanh là kết nối đã thiết lập thành công.

28.successfulconnection

4/ Tạo firewall rule cho 2 zone LAN và VPN

 • Tạo firewall rule để 2 zone có thể connect tới nhau.
 • Tạo như hình. Xong nhấn Save

29.firewallrule

5/ Cấu hình cổng xfrm tunnel interface

 • Ở mục Configure > Network > Ở port WAN của IP public sẽ có tunnel interface đã được tạo sẵn.
 • Cấu hình IP cho tunnel interface đó.

30.xfrmtunnel

31.settingtunnel

 • Ở mục Advance settings, điền thông số MTU và MSS đã có ở file configuration tải về

32.MTUtunnel

 • Xong nhấn Save.

6/ Tạo route

Tiếp theo ta tạo static route để lớp mạng ở AWS đi thông qua tunnel interface.

33.route

Kết quả:

 • Kiểm tra tunnel 1 status của AWS, vào VPN Connections > Tích chọn Connection muốn xem > Chọn mục Tunnel details.
 • Ta sẽ thấy Status UP là đang kết nối.

34.test

 • Test ping từ AWS tới máy local trong Sophos Firewall.

35.testping


Fan page: Công ty Cổ Phần DASS